Mar 29, 2020   3:34 a.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus DIZSKU_6D - Dizertačná skúška (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Kód predmetu: DIZSKU_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Buranský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Samáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda metódy vedeckej práce. Má hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Je schopný formulovať ciele dizertačnej práce a metódy vedúce k splneniu jej cieľov. Je schopný navrhnúť a aplikovať modely a postupy riešenia. Vie prezentovať postupy a výsledky vedeckej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: štátna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: