19. 2. 2020  19:12 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIZSKU_6D - Dizertačná skúška (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIZSKU_6D
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: