Mar 28, 2020   7:30 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus DIP103_6D - Dizertačný projekt I (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP103_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké systematické znalosti o študovanej problematike podľa zvoleného zamerania (t.j. oboznámi sa so súčasným stavom v oblasti strojárskych technológií a materiálov). Klasifikuje jednotlivé prístupy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotí ich výhody a nevýhody. Navrhne vlastné riešenie a úvodné experimenty so zameraním na tému dizertácie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium literatúry.
• Vypracovanie východiskového elaborátu (15 -- 20 strán) o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, normy, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať. Literatúru určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce.
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics. Literature will be considered by supervisor

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 82

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: