19. 1. 2020  2:49 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP205_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Kód predmetu: DIP205_6D
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
- Individuálne spracovať najnovšie poznatky z oblasti dizertačnej práce.(rozsah minimálne 20 strán A4),
- Popis princípov, závery z publikovaných výsledkov skúmanej literatúry (knihy, časopisy, výskumné správy, atď).
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber kľúčových slov a spracovanie abstraktu dizertačného projektu II
2. Spracovanie literárnej rešerše
3. Databázy poskytujúce technické a vedecké informácie
4. Spracovanie súčasného stavu reiešenej problematiky
5. Výber vedeckých publikácií pre stanovenie metodiky dizertačnej práce
a prípravu vzoriek.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Meško, D - Katščák, D. - Findra, J. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6
Scientific articles, technical books, contributions to conference proceedings, monogrphs, technical standars (published in foreign languages).

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba dizertačného projektu II.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: