18. 1. 2020  2:42 Bohdana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DZPRO6_6D - Dizertačný projekt VI (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Dizertačný projekt VI
Kód predmetu: DZPRO6_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Iždinský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr. Ing. Jaroslav Jerz (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Nosko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zhodnotenie a zovšeobecnenie výsledkov dosiahnutých v rámci dizertačných projektov 1 - 5. Text a prílohy dizertačnej práce vo forme na obhajobu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Vypracovanie dizertačnej práce s výsledkami dizertačných projektov 1 - 5,
- zhrnutie výsledkov a stupňa splnenia cieľa,
- definovanie prínosu v teórii a v aplikácii,
- zovšeobecnenie výsledkov, možnosti aplikácie na triedu príbuzných problémov,
- zhodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: konzultácia, projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška formou rozpravy.
Výsledné hodnotenie: Prospel 56-100%, Neprospel menej ako 56%.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: