21. 10. 2019  0:32 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DZPRO6_6D - Dizertačný projekt VI (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DZPRO6_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VI
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce s výsledkami dizertačných projektov 1 -- 5. (dotácia 6/0)
2.Zhrnutie výsledkov a stupňa splnenia cieľa. (dotácia 4/0)
3.Definovanie prínosu v teórii a v aplikácii. (dotácia 6/0)
4.Zovšeobecnenie výsledkov, možnosti aplikácie na triedu príbuzných problémov. (dotácia 4/0)
5.Zhodnotenie. (dotácia 6/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: