26. 1. 2020  0:19 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu FCHH05_6D - Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: FCHH05_6D
Názov predmetu: Fyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
- Energetika procesov horenia a výbuchu
- Rovnovážne stavy
- Kinetika homogénnych reakcií horenia a výbuchu
- Kinetika heterogénnych procesov pri horení a výbuchu
- Termodynamické charakteristiky výbušnín a horľavín
- Horenie a výbuch v plynných zmesiach
- Plameň a horenie
- Výbušnosť plynných a prašných zmesí
- Horenie v prašných zmesiach, kvapalinách a tuhých látkach
- Fyzikálno-chemické princípy hasenia požiarov


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: