4. 4. 2020  14:05 Izidor
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TESA03_6D - Teória systémov a automatov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TESA03_6D
Názov predmetu: Teória systémov a automatov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba vypracovaného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť na základe získaných teoretických poznatkov zostaviť jednoduchú schému riadiaceho automatu. Taktiež bude vedieť uvedenú schému minimalizovať a optimalizovať z hľadiska jej štruktúry a funkčnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Pojem automatu. Číslicové riadenie. Automaty z pohľadu kybernetiky. Konečné automaty. Kombinačné a sekvenčné systémy. Realizácia automatov hydraulickými a pneumatickými prvkami. Realizácia automatov elektrickými prvkami. Reléové prvky. Programovateľné riadiace automaty (PLC)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOŠŤÁL, P. -- HOLUBEK, R. -- RUŽAROVSKÝ, R. Teória automatov. Automatizované výrobné a montážne systémy [elektronický zdroj]. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-194-7.
MIKOLAJCZAK, B. Algebraic and structural automata theory. Amsterdam : North-Holland, 1991. 402 s. ISBN 0-444-87458-5.
HARRISON, M A. Introduction to switching and automata theory. New York : McGraw-Hill, 1965. 499 s.
SATKO, L. Teória automatov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 284 s.
SATKO, L. Teória automatov. Bratislava : STU v Bratislave, 1988. 287 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: