Jun 4, 2020   4:49 a.m. Lenka
Academic information system

Course syllabus TESA03_6D - Teória systémov a automatov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: TESA03_6D
Názov predmetu:
Teória systémov a automatov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba vypracovaného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť na základe získaných teoretických poznatkov zostaviť jednoduchú schému riadiaceho automatu. Taktiež bude vedieť uvedenú schému minimalizovať a optimalizovať z hľadiska jej štruktúry a funkčnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Pojem automatu. Číslicové riadenie. Automaty z pohľadu kybernetiky. Konečné automaty. Kombinačné a sekvenčné systémy. Realizácia automatov hydraulickými a pneumatickými prvkami. Realizácia automatov elektrickými prvkami. Reléové prvky. Programovateľné riadiace automaty (PLC)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOŠŤÁL, P. -- HOLUBEK, R. -- RUŽAROVSKÝ, R. Teória automatov. Automatizované výrobné a montážne systémy [elektronický zdroj]. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-194-7.
MIKOLAJCZAK, B. Algebraic and structural automata theory. Amsterdam : North-Holland, 1991. 402 s. ISBN 0-444-87458-5.
HARRISON, M A. Introduction to switching and automata theory. New York : McGraw-Hill, 1965. 499 s.
SATKO, L. Teória automatov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 284 s.
SATKO, L. Teória automatov. Bratislava : STU v Bratislave, 1988. 287 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil:
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: