31. 3. 2020  22:39 Benjamín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP201_6DE - Výskumná práca II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Výskumná práca II
Kód predmetu: VYP201_6DE
Ukončenie a kredity: zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand pod vedením školiteľa sa zúčastňuje vedecko-výskumných úloh, na ktorých získa potrebné poznatky k napísaniu a obhajobe dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: