22. 9. 2020  9:42 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYSPR3_6D - Výskumná práca III (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Výskumná práca III
Kód predmetu:
VYSPR3_6D
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Balog, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Iždinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr. Ing. Jaroslav Jerz (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Lapin, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Nosko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Pavol Priputen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr. Ing. František Simančík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zúčastniť sa na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska. Publikovať dosiahnuté výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov na zahraničnej konferencii alebo vedeckého časopisu minimálne v poradí druhej publikácie kategórie B podľa akreditačných kritérií platných pre danú oblasť výskumu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
konzultácie, projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Akceptácia alebo publikovanie 2.príspevku kategórie B alebo 1. príspevku kategórie A.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: