22. 9. 2020  10:41 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYSPR3_6D - Výskumná práca III (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
VYSPR3_6D
Názov predmetu:
Výskumná práca III
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu. (dotácia 30/0)
2.
Publikovanie dosiahnutých výsledkov (dotácia 22/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: