4. 6. 2020  4:43 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP501_6D - Výskumná práca V (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Výskumná práca V
Kód predmetu:
VYP501_6D
Ukončenie a kredity:
zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand pod vedením školiteľa sa zúčastňuje vedecko-výskumných úloh, na ktorých získa potrebné poznatky k napísaniu a obhajobe dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčanú literatúru vzhľadom k špecifikám predmetu nie je možné zadať.
Recommended literature cannot be inserted with respect to the subject specifics.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: