Jan 24, 2020   5:36 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus MOVE03_6D - 3D-modelovanie a verifikácia počítačových modelov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MOVE03_6D
Názov predmetu: 3D-modelovanie a verifikácia počítačových modelov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
špeciálne laboratórne cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhajoba projektu.

 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti z oblasti počítačového modelovania 3D systémov a verifikácie týchto modelov pomocou rôznych typov analýz modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
Používané spôsoby reprezentácie 3D objektov v procese modelovania.
Povrchové a objemové modely 3D technických objektov.
Kinematické a hmotové analýzy vykonávané na 3D modeloch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BENČA, Š. Aplikovaná pružnosť I: Metóda konečných prvkov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 200 s.
KOMPIŠ, V. -- ŽMINDÁK, M. -- KAUKIČ, M. Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. 152 s. ISBN 80-7100-469-3.
KOŠTURIAK, J. -- GREGOR, M. -- MIČIETA, B. -- MATUZSEK, J. Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 397 s. ISBN 80-7100-553-3.
HUŠEK, R. -- LAUBER, J. Simulační modely. Praha : SNTL, 1987. 349 s.
PLANTENBERG, K. An Introduction to CATIA V6 Release 2012: A Hands-On Tutorial Approach. SDC, 2011. ISBN 978-1-58503-663-9.
FABIAN, M. CAD - 3D modelovanie v CATIA V5: objemy, povrchy, výkresy, aplikácie v praxi. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2008. 197 s. ISBN 978-80-553-0095-5.
TICKOO, S. CATIA: Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2012. 696 s. ISBN 978-80-251-3527-3.
COZZENS, R. Catia Version 5 Workbook: Knowledgeware and Work Benches. 2004. ISBN 1-58503-206-9.
CATIA V5: Konstruktionsprozesse in der Praxis. Munchen : Hanser Verlag, 2005. 237 s. ISBN 3-446-22970-1.
DASSAULT, S. Catia V5 Release 17.  [online]. 2007. URL: http://www.3ds.com/home.
COZZENS, R. CATIA V5 Workbook: Releases 12,13. Utah : SDC, 2004. ISBN 1-58503-205-0.
TICKOO, S. CATIA V5R21 for Desingers. CADCIM Technologies, 2011. ISBN 978-1-936646-13-5.
CATIA V6 ESSENTIALS. Jones and Bartlett Publ.,Inc, 2011. 299 s. ISBN 978-0-7637-8516-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 12. 2018
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: