15. 12. 2019  14:10 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N423A0_4B - Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I
Kód predmetu: N423A0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Jakub Husár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Matejčíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Stopka, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Patrik Šuhaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet pripravuje študenta tvorivo a efektívne využívať výpočtovú techniku pri riešení úloh a ich prezentácii v programovom prostredí MS Office. Po absolvovaní kurzu študent zvládne základy písania odborných textov. Vie narábať so súbormi dát a prezentovať výsledky v tabuľkovej a grafickej forme. Vie riešiť sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základy písania odborných dokumentov,
Možnosti prezentácie a publikovania dokumentov v PowerPointe
Tvorba tabuliek
Tvorba grafov
Fitovanie nameraných údajov
Práca s makrami
Riešenie sústavy lineárnych rovnic
Riešenie sústavy nelineárnych rovnic
Možnosti riešenia materiálových bilancií v prostredí Excelu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ACKLEN, L. Microsoft Office 2000: Word. Excel. Powerpoint. Publisher. Outlook. Acces:Několikaky kroky k okamžitým výsledkům: Potřebn= dovednosti získate za pouhých 10 minut. Brno : SoftPress, 2000. 180 s. ISBN 80-902824-5-8.
Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2010. 491 s. ISBN 978-80-251-3222-7.
URBÁNEK, T. -- ŠKÁRKA, J. Excel 97 pro vědce a inženýry. Praha : Computer Press, 1998. 434 s. ISBN 80-7226-099-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Seminár, aktívna práca s výpočtovou technikou

 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: