Mar 28, 2020   7:58 p.m. Soňa
Academic information system

Course syllabus N4190_4B - Anorganická chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N4190_4B
Názov predmetu: Anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
Testy: T1, T2, T3 - spolu 30 bodov / podmienka úspešnosti 17 bodov
Semestrálny projekt - 10 bodov / podmienka úspešnosti 6 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov všeobecnej a anorganickej chémie, štruktúry, vlastností, priemyselnej, biologickej a environmentálnej aplikácie nekovových a kovových prvkov a ich jednoduchých anorganických a koordinačných zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
Chemické objekty. Atómová stavba látok. Chemické látky a sústavy. Látkové bilancie. Množstvo chemickej látky a zloženie sústav. Tvorba anorganických zlúčenín.
Samovoľnosť dejov. Chemická rovnováha. Protolytické reakcie. Komplexotvorné reakcie.
Redoxné reakcie. Vylučovacie reakcie. Elektrónový obal atómu.
Periodický zákon a klasifikácia prvkov. Kovalentná väzba. Základy teórie molekulových orbitálov.
Chemická štruktúra kovalentných zlúčenín.Tvar trojjadrových a viacjadrových častíc. Metóda VSEPR. Hybridizácia. Chemická väzba a štruktúra v tuhých látkach.
Vodíková väzba a iné medzimolekulové interakcie. Fyzikálne vlastnosti látok. Tvorba roztokov. Periodické trendy vo vlastnostiach prvkov a zlúčenín. Vzácne plyny. Vodík. Halogény.
Kyslík a síra. Selén, telúr a polónium. Dusík a fosfor. Arzén, antimón a bizmut.
Uhlík a kremík, germánium, cín a olovo. Bór. Hliník, gálium, indium a tálium.
Alkalické kovy. Berýlium a horčík. Kovy alkalických zemín. Koordinačné zlúčeniny.
3d, 4d a 5d prechodné prvky. Prvky vzácnych zemín. Lantanoidy a aktinoidy.
Organokovové zlúčeniny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠÍMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. -- VALIGURA, D. Anorganická chémia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2005. ISBN 80-227-2272-3.
ŠIMA, J. -- KOMAN, M. -- KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1103

ABCDEFX
3,6 %9,1 %23,7 %26,2 %17,5 %19,9 %
Vyučujúci: Ing. Mario Izakovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Pavlik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Pogány, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miroslava Puchoňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Švorec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marian Koman, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: