18. 1. 2020  13:51 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413E0_4I - Energetické materiály (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413E0_4I
Názov predmetu: Energetické materiály
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška s 10 otázkami po 10 bodov, teda spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý počas skúšobného obdobia nezíska aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky zo základov teórie, technológie a analytickej kontroly energetických materiálov, o výbušnosti látok a ich zmesí, o hraniciach výbušnosti, o bezpečných spôsoboch prepravy a manipulácie s výbušninami vrátane legislatívnych informácií.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základy teórie a technológie energetických materiálov
2.Rozklad anorganických a organických látok výbuchom, výbušnosť látok, výbušné zmesi organických látok a oxidačných činidiel
3.Hranice výbušnosti zmesí vzduchu a organických látok, bezpečnostné minimum pri manipulácii.
4.Vývoj výbušných systémov bez použitia výbušných látok
5.Výpočet termodynamických parametrov výbušných systémov
6.Pyrotechnické zmesi
7.Spôsob prípravy a vlastnosti energetických materiálov
8.Analýza, detekcia a skúšanie výbušnín
9.Právne a bezpečnostné predpisy pre manipuláciu , používanie a prepravu výbušných zmesí.
10.Projektovanie a využitie výbušnín pri výkone trhacích prác.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KIRK, R. OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology, Explosives. New York: Wiley, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
56,7 %33,3 %10,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: