24. 1. 2020  3:20 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413E0_4I - Energetické materiály (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Energetické materiály
Kód predmetu: N413E0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky zo základov teórie, technológie a analytickej kontroly energetických materiálov, o výbušnosti látok a ich zmesí, o hraniciach výbušnosti, o bezpečných spôsoboch prepravy a manipulácie s výbušninami vrátane legislatívnych informácií.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základy teórie a technológie energetických materiálov
2.Rozklad anorganických a organických látok výbuchom, výbušnosť látok, výbušné zmesi organických látok a oxidačných činidiel
3.Hranice výbušnosti zmesí vzduchu a organických látok, bezpečnostné minimum pri manipulácii.
4.Vývoj výbušných systémov bez použitia výbušných látok
5.Výpočet termodynamických parametrov výbušných systémov
6.Pyrotechnické zmesi
7.Spôsob prípravy a vlastnosti energetických materiálov
8.Analýza, detekcia a skúšanie výbušnín
9.Právne a bezpečnostné predpisy pre manipuláciu , používanie a prepravu výbušných zmesí.
10.Projektovanie a využitie výbušnín pri výkone trhacích prác.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KIRK, R. OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology, Explosives. New York: Wiley, 2006.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná skúška s 10 otázkami po 10 bodov, celkom 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý počas skúšobného obdobia nezíska aspoň 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: