Jan 29, 2020   0:15 a.m. Gašpar
Academic information system

Course syllabus 42806_4B - Fyzika II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42806_4B
Názov predmetu: Fyzika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na všetkých 13 prednáškach a 13 výpočtových cvičeniach počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní.

Účasť študenta na všetkých 13 prednáškach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta.

Vedúci cvičenia môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch výpočtových cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch cvičeniach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FChPT STU. V prípade ospravedlnenej neúčasti na výpočtovom cvičení musí mať študent vypracované písomne a) všetky otázky a príklady, ktoré sú plánované pre daný týždeň semestra b) podľa náročnosti 2 až 4 príklady zadané vedúcim výpočtového cvičenia k precvičovanej téme daného týždňa semestra. Absenciu na výpočtovom cvičení si môže študent v danom týždni nahradiť účasťou na výpočtovom cvičení v inej študentskej skupine (krúžku), pokiaľ to kapacita seminárnej miestnosti umožňuje. Prihlasovanie na docvičovanie sa realizuje elektronicky cez systém Moodle.

Informácie týkajúce sa hodnotenia študijných výsledkov a spôsoby preverovania znalostí študenta sú uvedené v nasledujúcej časti "Metódy a kritéria hodnotenia".

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z elektriny a magnetizmu, mechanického a elektromagnetického vlnenia, kvantovej fyziky a fyziky atómového jadra.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrostatické pole vo vákuu a v dielektriku. Jednosmerný elektrický prúd. Magnetické pole vo vákuu a v látke. Elektromagnetická indukcia. Striedavé elektrické prúdy. Maxwellove rovnice. Mechanické a elektromagnetické vlnenie. Úvod do kvantovej fyziky. Atómové jadro.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- LUKEŠ, V. -- HALUSKOVÁ, S. Fyzika II. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 214 s. ISBN 80-227-2496-3.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 1988. 977 s. ISBN 0-471-81989-1.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2005. 1247 s. ISBN 0-471-23231-9.
WALKER, J. -- RESNICK, R. -- HALLIDAY, D. Fyzika. Vysoké uční technické v Brne, nakladatelství VUTIUM: John Wiley&Sons, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
RESNICK, R. -- WALKER, J. -- HALLIDAY, D. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000.
WALKER, J. -- RESNICK, R. -- HALLIDAY, D. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 4. Elektromagnetické vlny. Optika. Relativita: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 5. Moderní fyzika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- CHRISTMAN, J. Instructor''s Manual. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 408 s. ISBN 0-471-15527-6.

Odporúčaná:
KREMPASKÝ, J. Fyzika. Bratislava: Alfa, 1992. 751 s.
BENSON, H. University Physics. New York : John Wiley & Sons, 1991. 926 s.
e-fyzika. Základný bakalársky kurz pre technické univerzity. Multimediálna učebnica fyziky, STU, text prístupný na www stránkach

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1870

ABCDEFX
5,0 %9,0 %12,4 %16,6 %34,8 %22,2 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: