29. 10. 2020  3:09 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 413C0_4B - Chemické špeciality (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 413C0_4B
Názov predmetu:
Chemické špeciality
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti preukážu svoje vedomosti v písomných testoch z jednotlivých celkov odprednášaného učiva. Frekvencia a časový harmonogram testov počas semestra sa riadi vopred dohodnutými pravidlami. Doporučujú sa dve písomné testy počas semestra. Ak študenti dosiahnu viac ako 56 %-nú úspešnosť počas semestra, získajú klasifikovaný zápočet podľa preukázanej úspešnosti. Študenti s nižšou ako 56 %-nou úspešnosťou z jednotlivých písomných testov, píšu test z celého učiva počas skúšobného obdobia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o spôsobe výroby chemikálií, medziproduktov slúžiace na výrobu látok, materiálov a predmetov používaných v každodennom živote, najmä v domácnosti, na čistenie, umývanie, dezinfekciu, osobnú hygienu, ochutenie, prevoňanie, balenie, farbenie, dekoráciu, izoláciu, v záhrade na ochranu a pestovanie rastlín, v aute.
 
Stručná osnova predmetu:
Najdôležitejšie základné suroviny, medziprodukty a špeciálne chemikálie, tenzidy, dezinfekčné, zvlhčovacie a antistatické prostriedky, farbivá, pigmenty, atramenty a tonery, prostriedky na izoláciu, natieranie, na ochranu rastlín, domácich zvierat a obydlia proti hmyzu, živočíchom a plesniam, aditíva do plastov a kaučukov na zlepšenie vlastností, proti starnutiu a horeniu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.
OTHMER, K. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Surfactants. New York: Wiley, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 344

ABCD
E
FX
23,0 %
19,5 %
18,6 %
24,7 %
13,7 %
0,5 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: