20. 1. 2020  22:48 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 413C0_4B - Chemické špeciality (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chemické špeciality
Kód predmetu: 413C0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o spôsobe výroby chemikálií, medziproduktov slúžiace na výrobu látok, materiálov a predmetov používaných v každodennom živote, najmä v domácnosti, na čistenie, umývanie, dezinfekciu, osobnú hygienu, ochutenie, prevoňanie, balenie, farbenie, dekoráciu, izoláciu, v záhrade na ochranu a pestovanie rastlín, v aute.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Najdôležitejšie základné suroviny, medziprodukty a špeciálne chemikálie, tenzidy, dezinfekčné, zvlhčovacie a antistatické prostriedky, farbivá, pigmenty, atramenty a tonery, prostriedky na izoláciu, natieranie, na ochranu rastlín, domácich zvierat a obydlia proti hmyzu, živočíchom a plesniam, aditíva do plastov a kaučukov na zlepšenie vlastností, proti starnutiu a horeniu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.
OTHMER, K. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Surfactants. New York: Wiley, 2006.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je zostavený zo série prednášok a písomných testov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: