18. 1. 2020  12:48 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 413C0_4B - Chemické špeciality (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 413C0_4B
Názov predmetu: Chemické špeciality
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Základné a špeciálne chemikálie (dotácia 1/0)
 
a.Charakteristické znaky základných a špeciálnych chemikálií a ich medziproduktov
b.Charakteristické znaky výrob komodít, chemických špecialít a jemných chemikálií

2.Vonné a chuťové látky (dotácia 2/0)
 
a.Prírodné vonné a chuťové látky živočíšneho a rastlinného pôvodu - pôvod a vznik vône, izolácia a formy vonných látok
b.Syntetické vonné a chuťové látky - základné charakteristiky
c.Syntetické vonné a chuťové látky na báze alkoholov - základné vlastnosti, štruktúry, vybrané typy a príklady
d.Syntetické vonné a chuťové látky na báze aldehydov - základné vlastnosti, štruktúry, vybrané typy a príklady
e.Syntetické vonné a chuťové látky na báze esterov - základné vlastnosti, štruktúry, vybrané typy a príklady
f.Syntetické vonné a chuťové látky na báze ketónov, laktónov - základné vlastnosti, štruktúry, vybrané typy a príklady
g.Syntetické vonné a chuťové látky obsahujúce síru a dusík - základné vlastnosti, štruktúry, vybrané typy a príklady

3.Tenzidy (dotácia 3/0)
 
a.Charakteristika tenzidov, ich základné vlastnosti, účinky a delenie
b.Aniónové tenzidy - ich štruktúry, funkčné vlastnosti, výroba určitého stupňa u vybraných tenzidov, aplikácie
c.Neiónové tenzidy - štruktúry najdôležitejších, funkčné vlastnosti, výroba určitého stupňa u vybraných tenzidov, aplikácie
d.Katiónové tenzidy - štruktúry najdôležitejších, funkčné vlastnosti, aplikácie, príklad
e.Amfolytické tenzidy - štruktúry najdôležitejších, funkčné vlastnosti, aplikácie,
f.Formulácie bezfosfátových pracích prostriedkov - úloha aktivačných prísad
g.Ekologické aspekty tenzidov a očakávania do budúcnosti

4.Farbivá (dotácia 3/0)
 
a.Charakteristické znaky a vlastnosti farbív, pigmentov
b.Syntetické farbivá - delenie podľa rôznych hľadísk
c.Fyzikálna podstata farebnosti, základné a ostatné predpoklady farbív a otázka farebnosti látok
d.Typy farbív podľa chemického zloženia - vybrané štruktúry, výroby, použitie pre rozličné účely

5.Aditíva do polymérov a kaučukov (dotácia 2/0)
 
a.Základné typy polymérov (plastov) a kaučukov - prečo treba modifikovať ich vlastnosti prísadami
b.Prísady do polymérov - jednotlivé typy
c.Zmäkčovadlá - ich úloha, vlastnosti ideálneho zmäkčovadla, štruktúry základných typov zmäkčovadiel
d.Degradácia - typy, mechanizmus termickej oxidácie, antioxidanty, pôsobenie, typy, príklady
e.Retardéry horenia - fyzikálna a chemická retardácia, úloha, typy, pôsobenie, ekologické riziká retardérov horenia
f.Prísady do kaučukov - zložky vulkanizačného a ochranného systému

6.Pesticídy (dotácia 2/0)
 
a.Charakteristiky, význam použitia, delenie
b.Insekticídy - použitie, delenie podľa rôznych hľadísk, aplikačné formy, syntetické organofosforové insekticídy, insekticídne karbamáty, pyretroidy, látky ovplyvňujúce správanie hmyzu - vybrané štruktúry a príklady
c.Fungicídy - pôsobenie, použitie, členenie na systémové a kontaktné - základné štruktúrne prvky
d.Herbicídy - pôsobenie, delenie podľa rôznych hľadísk, základné typy podľa chemického zloženia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: