Oct 27, 2020   8:32 a.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus N413C1_4B - Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N413C1_4B
Názov predmetu:
Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti preukážu svoje vedomosti v písomných testoch z jednotlivých celkov odprednášaného učiva. Frekvencia a časový harmonogram testov počas semestra sa riadi vopred dohodnutými pravidlami. Odporučujú sa dve písomné testy počas semestra. Ak študenti dosiahnu viac ako 56 %-nú úspešnosť počas semestra, získajú známku podľa preukázanej úspešnosti. Študenti s nižšou ako 56 %-nou úspešnosťou z jednotlivých písomných testov, píšu test z celého učiva počas skúšobného obdobia.

 
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti o spôsobe výroby vybraných chemických špecialít, medziproduktov slúžiacich na výrobu látok, materiálov a predmetov používaných v každodennom živote, najmä v domácnosti, na čistenie, umývanie, dezinfekciu, osobnú hygienu, ochutenie, navoňanie, balenie, farbenie, dekoráciu, izoláciu, v záhrade na ochranu a pestovanie rastlín, pri aute na údržbu.

 
Stručná osnova predmetu:
1.Farbivá a pigmenty pre textil, plasty, náterové hmoty, kozmetiku a iné aplikácie. Základné vlastnosti a charakteristiky organických a anorganických farbív a pigmentov, azofarbív, chinónových farbív, indigoidných farbív, sírnych farbív a aryl- a polyaryl-metánových farbív.

2.Povrchovo-aktívne látky v pracích prostriedkoch, šampónoch, mydlách, umývacích prostriedkov na nádoby, nábytok, dlážku, sklo, v emulgátoroch v kozmetických prípravkoch, potravinách a priemyselných aplikáciách. Charakteristika a základné vlastnosti tenzidov, delenia tenzidov. Ďalšie zložky prípravkov obsahujúcich tenzidy. Ekologické aspekty a perspektívy tenzidov.

3.Vonné a chuťové látky. Prírodné vonné a chuťové látky rastlinného a živočíšneho pôvodu, aplikačné formy, syntetické vonné a chuťové látky.

4.Iné chemikálie v domácnosti, chemikálie v garáži (benzín, nafta, oleje, brzdná kvapalina, chladiaca kvapalina, chemikálie na údržbu auta).

5.Chemikálie pre záhradu, hnojivá, insekticídy, fungicídy, moderné trendy.

6.Chemické špeciality pri výrobe plastov a kaučukov, urýchlovače vulkanizácie, iniciátory a katalyzátory polymerizácie, zmäkčovadlá, antioxidanty, antiozonanty, retardéry horenia typy a mechanizmus ich účinku.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
OTHMER, K. Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley, New York

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

A
B
CD
E
FX
39,6 %
29,7 %
23,1 %
4,4 %
1,1 %
2,1 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: