Oct 24, 2020   7:45 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus N413C1_4B - Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel
Kód predmetu:
N413C1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti o spôsobe výroby vybraných chemických špecialít, medziproduktov slúžiacich na výrobu látok, materiálov a predmetov používaných v každodennom živote, najmä v domácnosti, na čistenie, umývanie, dezinfekciu, osobnú hygienu, ochutenie, navoňanie, balenie, farbenie, dekoráciu, izoláciu, v záhrade na ochranu a pestovanie rastlín, pri aute na údržbu.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Farbivá a pigmenty pre textil, plasty, náterové hmoty, kozmetiku a iné aplikácie. Základné vlastnosti a charakteristiky organických a anorganických farbív a pigmentov, azofarbív, chinónových farbív, indigoidných farbív, sírnych farbív a aryl- a polyaryl-metánových farbív.

2.Povrchovo-aktívne látky v pracích prostriedkoch, šampónoch, mydlách, umývacích prostriedkov na nádoby, nábytok, dlážku, sklo, v emulgátoroch v kozmetických prípravkoch, potravinách a priemyselných aplikáciách. Charakteristika a základné vlastnosti tenzidov, delenia tenzidov. Ďalšie zložky prípravkov obsahujúcich tenzidy. Ekologické aspekty a perspektívy tenzidov.

3.Vonné a chuťové látky. Prírodné vonné a chuťové látky rastlinného a živočíšneho pôvodu, aplikačné formy, syntetické vonné a chuťové látky.

4.Iné chemikálie v domácnosti, chemikálie v garáži (benzín, nafta, oleje, brzdná kvapalina, chladiaca kvapalina, chemikálie na údržbu auta).

5.Chemikálie pre záhradu, hnojivá, insekticídy, fungicídy, moderné trendy.

6.Chemické špeciality pri výrobe plastov a kaučukov, urýchlovače vulkanizácie, iniciátory a katalyzátory polymerizácie, zmäkčovadlá, antioxidanty, antiozonanty, retardéry horenia typy a mechanizmus ich účinku.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
OTHMER, K. Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley, New York

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky a testy počas semestra
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Z písomných testov možno získať celkom za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý ani počas skúšobného obdobia nezíska z testu aspoň 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: