Jan 26, 2020   7:25 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus N431L2_4B - Laboratórny projekt z biotechnológie II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórny projekt z biotechnológie II
Kód predmetu: N431L2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Malček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ronald Zakhar (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického alebo experimentálneho problému.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš. Vypracovanie teoretického úvodu. Metódy práce, analytické, resp. izolačné postupy podľa charakteru práce. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, diskusia. Písomné vypracovanie semestrálnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Databases of journals.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Laboratórna práca 4 h/týždeň
 
Metódy a kritériá hodnotenia: classified credit
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: