23. 2. 2020  14:05 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422M1_4B - Modelovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422M1_4B
Názov predmetu: Modelovanie
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Úvod do modelovania procesov, prístupy k modelovaniu, typy matematických modelov. Statické a dynamické matematické modely základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie: zásobníkov kvapalín, zmiešavačov, rôznych typov výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov. Simulácia dynamických vlastností vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie v prostredí vhodného simulačného softvéru (MATLAB - Simulink).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: