4. 6. 2020  4:06 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422M0_4I - Modelovanie v procesnom priemysle (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N422M0_4I
Názov predmetu:
Modelovanie v procesnom priemysle
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Skúška je písomná a ústna. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 10%, protokoly zo zadaní s váhou 30% a každú časť skúšky s váhou 30%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy modelovania zložitejších procesov v chemickom a potravinárskom priemysle, a to procesov s rozloženými parametrami, prítokových a vsádzkových procesov. Vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania v procesnom priemysle, význam modelovania, statické a 
dynamické matematické modely rúrkových výmenníkov tepla, náplňových a 
etážových rektifikačných kolón, absorpčných kolón, extraktorov, rúrkových chemických reaktorov s katalyzátorom i bez katalyzátora, vsádzkových a prítokových chemických a biochemických reaktorov, vsádzkových extraktorov a rektifikačných kolón.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A
B
C
DE
FX
60,0 %
20,0 %10,8 %
7,7 %
0 %
1,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Petra Valiauga (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 19. 04. 2020.

Typ výstupu: