30. 5. 2020  2:25 Ferdinand
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422M0_4I - Modelovanie v procesnom priemysle (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Modelovanie v procesnom priemysle
Kód predmetu:
N422M0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Petra Valiauga (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy modelovania zložitejších procesov v chemickom a potravinárskom priemysle, a to procesov s rozloženými parametrami, prítokových a vsádzkových procesov. Vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania v procesnom priemysle, význam modelovania, statické a 
dynamické matematické modely rúrkových výmenníkov tepla, náplňových a 
etážových rektifikačných kolón, absorpčných kolón, extraktorov, rúrkových chemických reaktorov s katalyzátorom i bez katalyzátora, vsádzkových a prítokových chemických a biochemických reaktorov, vsádzkových extraktorov a rektifikačných kolón.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Týždenný rozsah: 2h prednášky, 2h laboratórne cvičenia.
Predmet Modelovanie v procesnom priemysle sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 dvojhodinových laboratórnych cvičení. Laboratórne cvičenia sa realizujú v počítačových laboratóriách.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Známka zohľadňuje hodnotenie projektov s váhou 40% a výsledok písomnej skúšky s váhou 60%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 19. 04. 2020.

Typ výstupu: