Jan 18, 2020   12:30 p.m. Bohdana
Academic information system

Course syllabus N419S2_4I - Spektrálne metódy v anorganickej chémii (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N419S2_4I
Názov predmetu: Spektrálne metódy v anorganickej chémii
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod k spektrálnym metódam. (dotácia 2/1)
 
a.Čo rozumieme pod pojmom spektroskopia, elektromagnetické spektrum - typy interakcií žiarenia s látkou. Indukovaná absorpcia a emisia.
b.Hladiny molekulovej energie. Planckova rovnica, typy prechodov. Výberové pravidla. Relaxačný čas. Prirodzená šírka čiar, príčiny rozšírenia čiar.
c.Symboly a jednotky elektromagnetického spektrá, ich vzájomné prepočty.
d.Populačná distribúcia (Boltzmanové rozdelenie). Citlivosť jednotnotlivých metód.
e.Základné komponenty spektrofotometra, absorpčné spektrum, absorbancia, transmitancia. Lambert-Beerov zákon a jeho využitie v spektroskopii.

2.Infračervená spektroskopia. (dotácia 8/4)
 
a.Fyzikálna podstata IČ. Infračervené spektrá dvojatómovej molekuly. Vplyv silovej konštanty a hmotnosti na frekvenciu (vlnočet) vibrácie.
b.Typy a počet vibrácií viacatómových molekúl
c.Tvar a intenzita pásov v IČ spektrách.
d.Vibrácie skupín - rozdelenie spektrá na oblasti, komplikujúce faktory - overtony a kombinované pásy. Fermiho rezonancia.
e.Príprava vzoriek na meranie IČ spektier (meracie techniky). Chyby ovplyvňujúce meranie spektier.
f.Vibračno-rotačné prechody. Jemná rotačná štruktúra vibračného pásu. Intenzita a tvar absorpčných pásov.
g.Meranie spektier reflexnou (odrazovou) technikou. Analytické využitie IČ spektrometrie.
h.Interpretácia IČ spektier. Oblasť charakteristických skupinových vibrácií (4000 až 1500 cm-1). Oblasť skeletálnych vibrácií (oblasť "odtlačkov prstov", 1500 až 600 cm-1).
i.Niektoré trendy pozorované v IČ spektrách karbonylových zlúčenín. Vplyv elektrónových efektov, vplyv konjugácie, vplyv napätia kruhu, resp. vplyv vodíkových väzieb na hodnotu vlnočtu C=O.
j.Dôkazy vodíkových väzieb v IČ spektrách.
k.Aplikácie IČ spektroskopie. IČ spektra polymérov. IČ spektrá organokovových a komplexných zlúčenín, štruktúra a spôsob koordinácie ligandov.

3.Ramanova spektroskopia. (dotácia 4/2)
 
a.Rozptyl žiarenia - Rayleighov (pružný) rozptyl, Ramanov (nepružný) rozptyl, Ramanov efekt. Ramanove spektrum.
b.Metódy zvýšenia intenzity Ramanovho signálu. Aplikácie Ramanovej spektroskopie.

4.UV a VIS spektroskopia. (dotácia 8/4)
 
a.Fyzikálna podstata UV a VIS spektroskopie, typy MO a klasifikácia elektrónových prechodov, výberové pravidla.
b.Intenzita a polohy absorpčných pásov v UV spektroskopii. Vplyv prostredia na spektrum - odlíšenie pásov priradených jednotlivým prechodom.
c.CT-kompexy, vplyv pH prostredia na polohu maxima pásu.
d.UV a VIS spektroskopia koordinačných zlúčenín, štiepenie energetických hladín d-orbitálov pre tetraedrickú, oktaedrickú a štvorcovoplanárnu geometriu, d-d prechody.
e.Jahn-Tellerov efekt. Elektrónové spektrum vodného roztoku [Ti(H2O)6]3+ a Cu(H2O)6]2+.
f.Tanabe-Suganove (TS) korelačné diagramy. Racahove parametre. Nefelauxetický efekt.
g.Výberové pravidla pre d-d prechody oktaedrických, tetraedrických a štvorcovoplanárnych komplexov. Intenzita absorpčných pásov.
h.Spektrochemický rad.
i.CT prechody v elektrónových spektrách koordinačných zlúčenín.

5.EPR spektroskopia koordinačných zlúčenín. (dotácia 4/2)
 
a.Základné spektrálne parametre, ktoré môžete získať z EPR spektier.
b.Tri základné typy EPR spektier a ako ich charakterizácia.
c.Anizotropia g-faktora EPR spektier prechodných kovov.

6.Hmotnostná spektrometria. (dotácia 2/1)
 
a.Hmotnostná spektrometria, experimentálne usporiadanie - bloková schéma hmotnostného spektrometra, ionizačné techniky, analyzátory.
b.Hmotnostné spektrum, molekulový ión, analýza izotopového zloženia.
c.Hmotnostné spektrá organometalických zlúčenín.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: