25. 10. 2020  17:33 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423T1_4I - Technologický projekt (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N423T1_4I
Názov predmetu:
Technologický projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
9 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Progres v riešení projektu je sledovaný formou konzultácií s vedúcim, obhajoba parciálnych výsledkov riešenia úloh, oponovaná záverečná správa, obhajoba pred komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí integrovať poznatky zo základných predmetov, ktoré tvoria fundament študijného programu. Naučí sa pracovať s jednotkovými operáciami v kontexte technologických celkov, aplikovať materiálové a entalpické bilancie v zložitých systémoch. Pri výpočte a simulácii jednotlivých zariadení využíva vedomosti z prestupu tepla, hybnosti, transportu látky na určenie hlavných rozmerov zariadení, ich efektivitu. Naučí sa integrovať materiálové a energetické prúdy, využívať metódy analýzy bezpečnosti výrob, odhadu investičných a prevádzkových nákladov jednotlivých zariadení a technologických celkov. Získa skúsenosť s prácou teame.

 
Stručná osnova predmetu:
Jednotkové operáciami v kontexte technologických celkov, materiálové a entalpické bilancie v zložitých systémoch. Výpočet a simulácie zariadení na základe opisu prestupu tepla, hybnosti, transportu látky, určenie hlavných rozmerov zariadení, ich efektivita. Integrovanie materiálových a energetických prúdov, využívanie metódy analýzy bezpečnosti výrob, odhadu investičných a prevádzkových nákladov jednotlivých zariadení a technologických celkov. Získavanie skúsenosti s prácou v teame.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOSSACZKÝ, E. Bilančné výpočty v technológii chemickej výroby: Materiálové a energetické bilancie. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 525 s. ISBN 80-227-1359-7.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : SVTL, 1963. 308 s.
KOSSACZKÝ, E. -- SUROVÝ, J. Chemické inžinierstvo 2. Bratislava : Alfa, 1987. 398 s.
ŠEFČÍKOVÁ, M. -- LANGFELDER, I. -- LODES, A. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.
RAJNIAK, P. -- VÁCLAVEK, V. Systémové inžinierstvo. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 259 s. ISBN 80-227-0404-0.
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.
SEADER, J. -- LEWIN, D. -- SEIDER, W. Product and Process Design Principles. USA: Wiley and Sons, 2004. 802 s. ISBN 0-471-21663-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
syntetický predmet učí rozhodovaniu a spolupráci pri riešení praktických zadaniach
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 107

AB
C
D
E
FX
42,1 %
44,9 %
6,5 %3,7 %0,9 %1,9 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: