Apr 6, 2020   1:43 p.m. Irena
Academic information system

Course syllabus 425T3_4B - Technologický projekt II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 425T3_4B
Názov predmetu: Technologický projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná experimentálna práca 4 h/týždenne. Študent spracuje písomný protokol o metódach využívaných v danom laboratóriu a vyhnotí namerané výsledky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a skúsenosti so samostatnou experimentálnou prácou v oblasti
zadaného projektu. Nadobudnité poznatky dokáže samostatne zhodnotiť, spracovať a vyvodiť závery.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie výskumno-technologickej úlohy projektu.
Zvolenie kľúčových slov zo zadania úlohy.
Spracovanie literárnej rešerše písomne s dôkladným spracovaním a použitím odbornej a vedeckej literatúry resp. spracovať aj experimentálnu časť práce vyhodnotením nameraných výsledkov.
Urobiť do práce písomný záver.
Vypracovať zo štúdia odborných poznatkov aj návrh úloh do ďalšieho pokračovania riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Odporúčaná literatúra súvisí s témou projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

ABCDEFX
83,0 %13,3 %1,5 %2,2 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Gabriel Greif, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Hybenová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. František Kreps, PhD. (skúšajúci)
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: