5. 4. 2020  6:55 Miroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 425T3_4B - Technologický projekt II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Technologický projekt II
Kód predmetu: 425T3_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Gabriel Greif, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Hybenová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. František Kreps, PhD. (skúšajúci)
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a skúsenosti so samostatnou experimentálnou prácou v oblasti
zadaného projektu. Nadobudnité poznatky dokáže samostatne zhodnotiť, spracovať a vyvodiť závery.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie výskumno-technologickej úlohy projektu.
Zvolenie kľúčových slov zo zadania úlohy.
Spracovanie literárnej rešerše písomne s dôkladným spracovaním a použitím odbornej a vedeckej literatúry resp. spracovať aj experimentálnu časť práce vyhodnotením nameraných výsledkov.
Urobiť do práce písomný záver.
Vypracovať zo štúdia odborných poznatkov aj návrh úloh do ďalšieho pokračovania riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Projekt sa realizuje experimentálne v laboratóriu;
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečný písomný protokol.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: