Mar 29, 2020   11:53 a.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z2_4B
Názov predmetu: Základy Matlabu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 3. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
1. písomný test
Polynómy I 
Polynómy II
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Symbolický toolbox
2. písomný test
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 367

ABCDEFX
32,2 %34,3 %21,8 %7,4 %3,5 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matúš Furka (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michaela Horváthová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Karol Kiš (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: