29. 5. 2020  19:28 Vilma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L1_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky
Kód predmetu:
436L1_4B
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má praktickú skúsenosť s analytickými metódami používanými pri hodnotení potravín. Je zručný v chemickom laboratóriu, vie stanoviť vybrané zložky potravín (sacharidy, aromatické látky, prírodné farbivá, syntetické farbivá). Ovláda metódy senzorickej analýzy a vie hodnotiť organoleptické vlastnosti potravín a senzorické vlastnosti kozmetických výrobkov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Stanovenie sacharidov.
Stanovenie aromatických látok.
Stanovenie prírodných farbív.
Stanovenie syntetických farbív.
Senzorická analýza.
Senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov.
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAVÍDEK, J. Laboratórní příručka analýzy potravin. Praha: SNTL, 1977. 718 s.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Cvičenie. Bratislava: Edičné stredisko STU, 1991. 394 s. ISBN 80-227-0398-2.
POKORNÝ, J. Metody senzorické analýzy potravin. Praha: ÚZPI, 1993. 196 s. ISBN 80-85120-34-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou laboratórnych cvičení v študentských a výskumných laboratóriách.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: