23. 10. 2020  1:38 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N431L1_4B - Laboratórny projekt z biotechnológie I (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórny projekt z biotechnológie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí urobiť laboratórnu prácu a vypracovať písomnú prácu na zadanú tému. Študent získa za predmet kredity, ak získa aspoň E za projekt. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického alebo experimentálneho problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš. Vypracovanie teoretického úvodu. Metódy práce, analytické, resp. izolačné postupy podľa charakteru práce. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, diskusia. Písomné vypracovanie semestrálnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Databases of journals.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 175

ABCDEFX
80,6 %
13,7 %
5,7 %0 %0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Helena Hronská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Veronika Kazimírová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: