26. 10. 2020  21:49 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400O0_4I - Odborná prax (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Odborná prax
Kód predmetu:
N400O0_4I
Ukončenie a kredity:
zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marián Janek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Klaučo, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Teodora Kocsisová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Anna Koreňová, CSc. (skúšajúci)
Ing. Martina Kuperová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Smrčková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Má overené svoje vedomosti a odbornú orientáciu. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom zodpovedného zamestnanca.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: odborná prax
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie odbornej praxe je "zápočet" (prospel).
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: