26. 10. 2020  23:44 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400S0_4B - Seminár k bakalárskej práci (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N400S0_4B
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou bakalárskej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súčasné metódy a postupy riešenia problematiky podľa témy bakalárskej práce a má systematické znalosti o študovanej problematike. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, dokáže analyzovať možnosti ich aplikovania a rozvoja a vie zhodnotiť ich výhody a nevýhody.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou bakalárskej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABC
D
E
FX
87,0 %
12,0 %
1,0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 25. 06. 2020.

Typ výstupu: