21. 10. 2020  9:00 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400S0_4B - Seminár k bakalárskej práci (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Kód predmetu:
N400S0_4B
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Mária Balážová-Šimočková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Bučko, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Roman Holič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Hronská, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Lukáš Jakl, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Malček, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Leona Omaníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roderik Plavec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ronald Zakhar, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Zalibera, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súčasné metódy a postupy riešenia problematiky podľa témy bakalárskej práce a má systematické znalosti o študovanej problematike. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, dokáže analyzovať možnosti ich aplikovania a rozvoja a vie zhodnotiť ich výhody a nevýhody.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie je klasifikovaný zápočet a v závislosti od splnenia cieľov je v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 25. 06. 2020.

Typ výstupu: