26. 10. 2020  23:37 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400S0_4B - Seminár k bakalárskej práci (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400S0_4B
Názov predmetu:
Seminár k bakalárskej práci
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 25. 06. 2020.

Typ výstupu: