29. 5. 2020  19:24 Vilma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N434T2_4B - Telesná výchova (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N434T2_4B
Názov predmetu: Telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). s. 1.
PĚLUCHA, R. -- KRIŽAN, M. -- BOBRÍK, M. Level of motion efficiency of students at FCHPT STU in Bratislava. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, s. 177. ISBN 978-80-89324-12-5.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, s. 8--10.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. Problémy telesnej výchovy na STU v Bratislave cez prizmu posledného desaťročia. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách: Vědecká konference. - Praha 24.-26.4. 2002. Praha : Univerzita Karlova, 2002, s. 50--57.
BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- KRIŽAN, M. -- PĚLUCHA, R. Somatický profil a motorická výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislava. Telesná výchova a šport, 22. s. 18--24. ISSN 1335-2245.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. In Univerzitný šport pri LUSR 2016. 1. vyd. Bratislava: s.n., 2016, ISBN 978-80-227-4399-0.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. Telesná výchova a šport, 26. s. 35--40.
BOBRÍK, M. Škola ako príležitosť. Urbanita :, 26. s. 20--21.
BOBRÍK, M. Šport a výchova. In Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier, 4. apríla 2014, Bratislava. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014, s. 5--9. ISBN 978-80-89460-16-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: