29. 5. 2020  17:41 Vilma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N434T2_4B - Telesná výchova (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Telesná výchova
Kód predmetu:
N434T2_4B
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). s. 1.
PĚLUCHA, R. -- KRIŽAN, M. -- BOBRÍK, M. Level of motion efficiency of students at FCHPT STU in Bratislava. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, s. 177. ISBN 978-80-89324-12-5.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, s. 8--10.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. Problémy telesnej výchovy na STU v Bratislave cez prizmu posledného desaťročia. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách: Vědecká konference. - Praha 24.-26.4. 2002. Praha : Univerzita Karlova, 2002, s. 50--57.
BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- KRIŽAN, M. -- PĚLUCHA, R. Somatický profil a motorická výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislava. Telesná výchova a šport, 22. s. 18--24. ISSN 1335-2245.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. In Univerzitný šport pri LUSR 2016. 1. vyd. Bratislava: s.n., 2016, ISBN 978-80-227-4399-0.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. Telesná výchova a šport, 26. s. 35--40.
BOBRÍK, M. Škola ako príležitosť. Urbanita :, 26. s. 20--21.
BOBRÍK, M. Šport a výchova. In Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier, 4. apríla 2014, Bratislava. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014, s. 5--9. ISBN 978-80-89460-16-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Na výber je dvanásť športov, z ktorých si študenti môžu jeden vybrať a následne ho v priebehu semestra absolvovať.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: