30. 10. 2020  0:26 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TSIKT - Tvorba softvéru v IKT (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-TSIKT
Názov predmetu:
Tvorba softvéru v IKT
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu a pripustenie ku skúške je potrebné získanie aspoň 50% bodov zo zadania. Na cvičeniach sa dá získať za aktivitu 10 bodov a za zadanie 26 bodov, ktoré spolu tvoria 36% bodového hodnotenia na skúške. Na absolvovanie predmetu je nutné absolvovanie písomnej skúšky, na základe ktorej je pridelené hodnotenie A, B, C, D, E, FX podľa štandardnej bodovacej stupnice. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska aspoň hodnotenie E.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných databáz (jazyk SQL) a tranzakčného spracovania údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do tvorby softvéru, vývojový cyklus, vývojové a projektové nástroje, základy jazyka Java.
Elementárne programovanie a úvod do objektovo orientovaného programovania
Základné prostriedky OOP a UML
Polymorfismus, rozhrania a vhniezdené typy
Modelovanie softwéru a návrhové vzory
Metodika tvorby pri OOP, vývojové testovanie
Zapúzdrenie aplikácií, aplikačné servery, tvorba škálovateľných aplikácií.
Databázové a informačné systémy, relačná štruktúra dát
Analýza a návrh relačnej databázy, normalizácia
Indexy, uložené procedúry, práca s údajmi
Tranzakcie a spracovanie dát v informačných systémov
Testovanie softvéru a systémov


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Desikan, S., Ramesh., G., Software Testing: Principles and Practices, Addison-Wesley 2007
Eckel, B., Thinking in Java, Prentice Hall, 2006.
Fowler, M., Patterns of enterprise application architecture, Addison-Wesley 2002
Page-Jones, M., Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001
Patrick, J., J., SQL Fundemantals, Prentice Hall 2009
Sommerville, I., Software engineering, Pearson, 2010.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 113

AB
C
D
E
FX
3,5 %
15,9 %
21,2 %
32,7 %
26,7 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: