21. 9. 2020  1:30 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TSIKT - Tvorba softvéru v IKT (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Tvorba softvéru v IKT
Kód predmetu:
B-TSIKT
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti ohľadom tvorby softvéru z pohľadu všetkých zúčastnených strán. Študent získa praktické zručnosti zo všetkých fáz tvorby softvéru od vytvárania požiadaviek na riešenie až po nasadenie riešenia, vrátane dokumentovania, testovania, prácu s verziami. Predmet je orientovaný na tvorbu softwéru najmä s využitím objektovo orientovaného programovania (jazyk JAVA), relačných databáz (jazyk SQL) a tranzakčného spracovania údajov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do tvorby softvéru, vývojový cyklus, vývojové a projektové nástroje, základy jazyka Java.
Elementárne programovanie a úvod do objektovo orientovaného programovania
Základné prostriedky OOP a UML
Polymorfismus, rozhrania a vhniezdené typy
Modelovanie softwéru a návrhové vzory
Metodika tvorby pri OOP, vývojové testovanie
Zapúzdrenie aplikácií, aplikačné servery, tvorba škálovateľných aplikácií.
Databázové a informačné systémy, relačná štruktúra dát
Analýza a návrh relačnej databázy, normalizácia
Indexy, uložené procedúry, práca s údajmi
Tranzakcie a spracovanie dát v informačných systémov
Testovanie softvéru a systémov


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Desikan, S., Ramesh., G., Software Testing: Principles and Practices, Addison-Wesley 2007
Eckel, B., Thinking in Java, Prentice Hall, 2006.
Fowler, M., Patterns of enterprise application architecture, Addison-Wesley 2002
Page-Jones, M., Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001
Patrick, J., J., SQL Fundemantals, Prentice Hall 2009
Sommerville, I., Software engineering, Pearson, 2010.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednáška, laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
vyhodnotenie zadaní, písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: