Dec 13, 2019   5:41 a.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus B-TSIKT - Tvorba softvéru v IKT (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TSIKT
Názov predmetu: Tvorba softvéru v IKT
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Úvod do tvorby softvéru, vývojový cyklus, vývojové a projektové nástroje, základy jazyka Java.
Elementárne programovanie a úvod do objektovo orientovaného programovania
Základné prostriedky OOP a UML
Polymorfismus, rozhrania a vhniezdené typy
Modelovanie softwéru a návrhové vzory
Metodika tvorby pri OOP, vývojové testovanie
Zapúzdrenie aplikácií, aplikačné servery, tvorba škálovateľných aplikácií.
Databázové a informačné systémy, relačná štruktúra dát
Analýza a návrh relačnej databázy, normalizácia
Indexy, uložené procedúry, práca s údajmi
Tranzakcie a spracovanie dát v informačných systémov
Testovanie softvéru a systémovPoslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Type of output: