28. 3. 2020  18:34 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT2 - Ateliérová tvorba 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AT2
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (7 kreditov)
Obsah predmetu:
Študent spracuje architektonický návrh bytového domu na úrovni architektonickej štúdie.
Podkladom pre spracovanie zadania je územno-plánovacia dokumentácia s vyznačením parcely a regulatívov.
Študent musí rešpektovať územno-plánovací podklad, regulatívy, existujúcu zeleň, dopravné komunikácie, orientáciu k svetovým stranám, topografiu terénu.
Súčasťou architektonickej štúdie je aj výpočet a návrh schodiska, návrh skladby podláh, strešného plášťa a obvodového plášťa.

ROZSAH SPRACOVANIA:
Typologická príprava
01. titulná strana
02. sprievodná správa
03. analýzy
04. širšie vzťahy a architektonická situácia
05. všetky pôdorysy vrátane strechy
06. priečny a pozdĺžny
07. výpočet a návrh schodiska, návrh skladby podláh, strešného plášťa a obvodového plášťa
08. pohľady – všetky 4 v čierno-bielom
09. pohľady – všetky 4 vo farebnom vyhotovení
10. vizualizácie 2-3
11. poster na formáte A3
12. poster 700 x 1000 mm

FORMA SPRACOVANIA:
Dokumentácia bude spracovaná počítačovou grafikou zviazaná vo formáte A3.
CD/DVD/ vo formáte pdf s kompletnou dokumentáciou 1-12.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: