22. 10. 2020  12:19 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT4 - Ateliérová tvorba 4 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-AT4
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba 4
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (8 kreditov)
Obsah predmetu:
- zadanie vychádza z AT TV 2 a 3 rešpektuje územnoplánovací podklad a pokyny regulatívu, existujúce inžinierske siete, komunikácie, orientáciu pozemku ku svetovým stranám
- časť projektu na stavebné povolenie bude obsahovať: vybrané pôdorysy a pozdĺžny rez s legendami miestností a použitých materiálov,
- časť projektu na realizáciu: pôdorys strechy, výkresy základov a výkopov, dva pohľady;
- vybraná časť TZB – vykurovanie
- časť statiky návrh základových konštrukcií a posúdenie odolnosti základovej pôdy v základovej škáre, podrobný statický výpočet vybraného nosného prvku.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: