15. 12. 2019  21:56 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-FYZ1_G - Fyzika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FYZ1_G
Názov predmetu: Fyzika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie a odovzdanie elaborátov z laboratórnych cvičení
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa zoznámia so základnými fyzikálnymi zákonmi vlastností svetla, geometrickej, vlnovej a fotónovej optiky. Na cvičeniach si študenti overia pochopenie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a osvoja si základy experimentálnej práce a spracovania experimentálnych výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti svetla.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Fotometria.
Šírenie svetla na rozhraní.
Svetlo v anizotropnom prostredí.
Fotónová optika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁMEČNÍK, J. -- BANÍK, I. Fyzika: Aplikovaná optika. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 133 s. ISBN 80-227-0499-7.
BANÍK, I. -- BANÍK, R. -- BANÍK, I. Fyzika: Fyzikálne základy elektroniky. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 508 s. ISBN 80-227-1268-X.
KLEJA, P. Optika. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 28 s. ISBN 978-80-227-2783-9.
BANÍK, I. -- ZÁMEČNÍK, J. Fyzika: Zbierka úloh 1. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1996. 221 s. ISBN 8022708216.
HORÁK, Z. -- KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru: Svazek 1. Praha : SNTL, 1976. 422 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206

ABCDEFX
17,0 %15,5 %26,7 %16,5 %20,9 %3,4 %
Vyučujúci: Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: