5. 12. 2019  21:25 Oto
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-FYZ1_G - Fyzika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Fyzika 1
Kód predmetu: B1-FYZ1_G
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa zoznámia so základnými fyzikálnymi zákonmi vlastností svetla, geometrickej, vlnovej a fotónovej optiky. Na cvičeniach si študenti overia pochopenie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a osvoja si základy experimentálnej práce a spracovania experimentálnych výsledkov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti svetla.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Fotometria.
Šírenie svetla na rozhraní.
Svetlo v anizotropnom prostredí.
Fotónová optika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZÁMEČNÍK, J. -- BANÍK, I. Fyzika: Aplikovaná optika. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 133 s. ISBN 80-227-0499-7.
BANÍK, I. -- BANÍK, R. -- BANÍK, I. Fyzika: Fyzikálne základy elektroniky. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 508 s. ISBN 80-227-1268-X.
KLEJA, P. Optika. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 28 s. ISBN 978-80-227-2783-9.
BANÍK, I. -- ZÁMEČNÍK, J. Fyzika: Zbierka úloh 1. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1996. 221 s. ISBN 8022708216.
HORÁK, Z. -- KRUPKA, F. Fyzika: Příručka pro vysoké školy technického směru: Svazek 1. Praha : SNTL, 1976. 422 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Študent má týždenne 2 hodiny prednášok a dve hodiny praktických cvičení. Na cvičení sa hodnotí pripravenosť a vypracovanosť laboratórnych prác.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: