25. 10. 2020  18:03 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-FYZ2_T - Fyzika 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-FYZ2_T
Názov predmetu:
Fyzika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné vypracovanie individuálnych zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné poznatky z oblasti prenosu tepla a látky, kmitov, vlnenia. Na cvičeniach si overia pochopenie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a osvoja si základy experimentálnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Prenos tepla a látky.
Kmity,
Vlnenie,
Elektrostatické pole,
Elektrický prúd,
Magnetické pole,
Elektromagnetické pole,
Elektromagnetické žiarenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Príručka pre vysoké školy technické. Bratislava : Alfa, 1982. 751 s.
HAJKO, V. -- DANIEL-SZABÓ, J. Základy fyziky. Bratislava : Veda, 1980. 575 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 800

A
B
CDEFX
7,9 %8,6 %16,1 %
20,1 %
38,5 %
8,8 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Urbán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: