Apr 7, 2020   10:09 p.m. Zoltán
Academic information system

Course syllabus B1-FYZ2_T - Fyzika 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FYZ2_T
Názov predmetu: Fyzika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné vypracovanie individuálnych zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné poznatky z oblasti prenosu tepla a látky, kmitov, vlnenia. Na cvičeniach si overia pochopenie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a osvoja si základy experimentálnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Prenos tepla a látky.
Kmity,
Vlnenie,
Elektrostatické pole,
Elektrický prúd,
Magnetické pole,
Elektromagnetické pole,
Elektromagnetické žiarenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Príručka pre vysoké školy technické. Bratislava : Alfa, 1982. 751 s.
HAJKO, V. -- DANIEL-SZABÓ, J. Základy fyziky. Bratislava : Veda, 1980. 575 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 767

ABCDEFX
8,1 %8,2 %16,0 %20,2 %38,3 %9,2 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Čekon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Urbán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: